avocat bun Bucuresti

Drept civil

I. Contracte

Laza Lawyers acordă consultanță juridică clienților – societăți, instituții financiare, autorități publice – în negocierea, redactarea și modificarea tuturor tipurilor de contracte pe care aceștia le incheie în desfășurarea activității lor: contracte de vânzare, închiriere, împrumut, distribuție, mandat, antrepriza, gaj, comision, depozit, expediție, furnizare, donație, sponsorizare, leasing, joint-venture, asigurare, agenție, publicitate.
Avocații din cadrul echipei Laza Lawyers asigură asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de drept comun și arbitrale, precum și a autorităților administrative competente în cauze privind încheierea și executarea acestor contracte.

 

II. Răspundere delictuală

Laza Lawyers acordă asistență și reprezentare juridică în fața tuturor instanțelor de drept comun, dar și autoritatilor administrative competente, în cauze privind stabilirea răspunderii civile delictuale derivând din malpraxis, accidente rutiere, accidente de muncă, fapte penale etc.

 

III. Garanții

Laza Lawyers acordă asistență juridică în vederea constituirii garanțiilor personale sau reale, îndeplinirii formalităților cerute de lege privind publicitatea garanțiilor, precum și în vederea executării garanțiilor.

 

IV. Drept internațional privat

Avocații Laza Lawyers asistă clientii – persoane fizice și juridice – în cauze civile cu elemente de extraneitate, respectiv: determinarea competenței instanțelor de judecată, determinarea legii aplicabile, recunoașterea și executarea în Romania a hotărârilor judecătorești și arbitrale străine, precum și recunoașterea și executarea în spațiul European a hotărârilor pronunțate în România.

 

V. Dreptul familiei

Laza Lawyers oferă consultanță, asistență juridică și reprezentare a persoanelor fizice, în toate tipurile de cauze care au ca obiect relațiile de familie, precum:
• divorț, partaj, exercitarea autorității părintești, regimuri matrimoniale (convenții matrimoniale, partaj de bunuri comune), filiație, cazuri cu elemente de extraneitate (divorț, partaj).

 

VI. Imobiliare, cadastru și carte funciară

Laza Lawyers acordă asistență juridică societăților și persoanelor fizice în diverse proiecte imobiliare, prin realizarea de analize de tip due-dilligence, negociere, redactare și revizuire documentație juridică de urbanism, cadastru și carte funciară, contracte de vânzare, superficie, uzufruct, arendă, antrepriză, închiriere.
De asemenea, avocații din cadrul Laza Lawyers asigură asistenta juridica si reprezentare în litigiile care decurg din aceste proiecte, precum și în litigiile care au ca obiect restituirea proprietăților preluate abuziv.
Asistența juridică oferită în domeniul imobiliar presupune și soluționarea problemelor de publicitate imobiliară și de carte funciară, atât în fața oficiilor de cadastru și de carte funciară, cât și în fața instanțelor judecătorești.

 

VII. Moșteniri

Asistența juridică oferită de avocații din cadrul Laza Lawyers în materie succesorală presupune: stabilirea moștenitorilor și a cotelor de moștenire, stabilirea activului și a pasivului succesoral, asistarea moștenitorilor în procedura partajului succesoral, precum și reprezentarea în fața instanțelor de judecată în litigii privitoare la validarea sau executarea dispozițiilor testamentare, acțiunile de partaj succesoral, cererile creditorilor defunctului împotriva moștenitorilor, cereri privind anularea certificatului de moștenitor și orice alte litigii având ca obiect moștenirea.